جدول ( لهجه روستا و بدون لهجه)

افقی⏪ 1- ✅◀️دویار هم قد * نوعی بیماری پوستی * پروردگار * تاب و توان 2- ✅◀️ نوعی بیماری تنفسی ویروسی * حرف همراهی<<با>> در گویش سلطانی * سبزی سالادی 3- ✅◀️ بخشش * لمس * آشکار شده 4- ✅◀️ ماه پرتابی! * یکدست * نام کوچک <<همینگوی>> نویسنده <<جنگ و صلح>> 5 – ✅◀️ […]