شعر دیار کودکی (1)

💥شعر دیار کودکی (1)💥 شاعر : خدیجه چوپانی روستای سلطانی یاد سلـــطانی و آن ســـــــالهای دور مردمـــــان سخت کـــوش اما صبـــور یاد مـــــــردان بــــــزرگ روزگـــــــــــــار آن شهیدانی که هستند افتخــــــــار یاد ایامــــــی که بودیـــــم در وطــــن یاد امــــــروتهـــای باغ مــــــــدسن یاد آن روزهـــــــــای با صلـــــــح و صفا یــــــاد آن بِــه هــــای بـاغ مصطفــی باغ مهدی […]