مصاحبه با اولین معلم سلطانی

لطفآ خودتان را معرفی نمایید و بفرمایید اهل کجا هستید؟محمد صفری هستم . متولد 1327 و اهل دزفول چه سالی ازدواج کردین و چند فرزند دارید؟من سال 1351 ازدواج کردم و6پسر دارمچه شد که کیلومترها دورتر از شهرتان آمدید؟سال1346 بعد از اینکه دوره تعلیمات آموزشی را اهواز گذراندیم مارا منتقل بیرجند کردند و بعد هم […]