آسونه (چوب انجیر چه خوشه2)

📙 آسونه های قدیمی 📙

✏️ چوب انجیر چه خوشه ✏️

فصل اول

یه باره بو یه باره…یه زن و مرده بودن که از مال و حال چیزه کم ندشتن اونا سه تا پسر رشید دشتن وله همیشه از خدا می خواستن اونار دختره بده.یه روزه که مرده تو جنگل بر خاشه رفته بو صدا وقه یه بچر مشنوه! رد صدار مگیره، میره میره ته مرسه وه یه درخت کلونه و مبینه صدا از دل درخت میا .جلیتر میره مبینه یه دختر بچه قنداق پیچیده زیر درخت پرتی هسته و وق مکنه ، کسه هم او دیرو ور نیه…خلاصه بچر ورمداره مبره خونه . زنو بچه ها خور جیغ مکنه میگه بیایه که خدا مار دختره داده…خلاصه همه خوشحال بودن که خونوده یونا کامل شده زنو مرد حالا دختر دشتن و پسرا هم صاحب دئدی شدن …صبح و نماشم که گیهارمیدختن و از شیرو وه بچه میدادن خلاصه همه چی خب بو ته ایکه دیدن هر شی یکه از اسپا ممیره ! مردکه پسرا خور مگماره ته بفهمن برچه اسپا ممیرن شی اول پسر اولی میره تو طویله اسپا نگهبونی بده.. یه مهسمه دلور خی مبره صحب که میشه مبینن یکه دگه از اسپا مرده شی دوم پسر وسطی نگهبو میشه. خور حسابی آجید مگیره نصفه شی کم کم دلور خی مبره صحب که خیوا میشه مبینه یکه دگه از اسپا مرده! شی سوم نیبه و سیومی مرسه، او هم که از بقیه زرنگتر بوده یه چاخوی و تکه نمکه ورمداره میره تو طویله و نگهبونی میده کم کم که دشته دلور خی میبرده خد چاخو دسته خور مبره و از نمک هم یه کمه متراشه وه رو زخمه خو ،ته دلور خی نبره، خلاصه نصفه ها شی یه دمه مبینه صدای خلش پلشه شه …پسرک هم خور وه خی ورمسازه ته ببینه چه کار خاشه.مبینه بله ای خو دئدیونایه که همچو چاردستوپا یومه و از یه اسبه ور روشکی ورفت پشتو شدو گردن اسپه نک برد کل کردو شروع کرد وه خوردن خونای اسپ و اسپ هم افتا رو زمی و دخترک خونایورته ته خوردو سیر شه و واز چاردستوپا بدر شه رفت تو خونه تو قنداق خو شه!!!صبح پدره میا مبینه بله دوشنه هم یکه دگه از اسپایو مرده خد پسر خو میگه چکار شه بلکه دل تور هم خی برد!؟پسرک میگه نه بابا مه دوشنه خیوا بودو و همه چیر خد چشاخو دیدو… ای بچه که از جنگل پیدا کرده بچه بارزنگیه یه. دوشنه یومه و گردن اسپه کل کردو خونایور خورد و ورگشت سر جاخو.پدره قهرکی میشه یه پی کله یی اور مزنه و میگه ها تو وه یه بچه نیم سیریه حسودی مکنی ، چون ته حالا تو بچه خوردتر بودی و حالا یکه از تو خوردتر خدا وه ماداده داری حسودی مکنی . پسرک خد هر کدوم که میگه همی جوابه وه او میدن و کُله هم خدو مرافعه مکنن که خجالت کش و چنی حرفا خور نمیزده باش…خلاصه پسره غیظ مکنه و جیباخور پر خرما مکنه و از ده مزنه بیرو….
هر چند قدم یه خرمایه میخورده و خسته یور مینداخته، میره و میره ته خرماهایو تموم میشن و اوهم راه خور کج مکنه و سمت جنگل… منده و هلاک تو جنگل رد اى مگرده و صدای شر شر ای که مشنوه ردور مگیره میره ته مرسه وه لب چشمه. مخوره ای ته شادی میشه و همو کنار چشمه تو پیتی مغلته.تازه دلور خی برده بو که خد صدای زنگ خیوا میشه میبینه سه تا بز اومدن سر چشمه و ای خوردن و ورگشتن. ایهم دمال بزا راه مفتکه ببینه کجا میرن.بعد یه مدت مبینه بزا رفتن دمه یه کلبه جنگلی قدیمی و استادن ،چند لحظه بعد از توی کلبه سه تا پیرزال کور و کمر کج بدر میشن و هر کدم خد یه تاسه منشینن بعد هر بزه سمت یکه از پیرزالا میره و پیرزالا هر کدم شیر بز خور تو تاس خو مدوشن و بعد تو تاس خو نو ریزه مکنن و مهیلن رو رف ته نونا خب تریت شن. پسرک هم که خیلی گشنه شده بو میره و از هر ظرفه چند لقمه مخوره.پیرزالا که میرن قاتقاخور مخورن یه پیرزاله میگه مه خو امرو سیر نشدو نمدونو مه گشنه تر شده بودا یا یکدم شما دست خور تو تاس مه کرده؟ دومی هم میگه مر هم مسهه که امرو از قاتقامه هرکه خورده سومی هم میگه یقی گور خور بر مه سخته…!!؟ خلاصه بعد کله دعوا مرافعه …

📙 آسونه های قدیمی 📙

✏️ چوب انجیر چه خوشه ✏️

فصل دوم

خلاصه بعد کله دعوا مرافعه یکه از پیرزالا میگه بیایه اول مَیّن کنه که چیزه هم از قاتقا ما کم میشه یا نه بلکه ما امرو گشنه تر بوده . و قرار میشه دم که نو ریز مکنن بشمارن ته ببینن چند لقمه ریزه کردن دمکه مخورن هم بشمارن ته ببینن کم میشن یا نه!؟

روز بد هم پسرک بد دیر زده تو جنگل میره لب چشمه خی میشه ته بزا میاین ای مخورن و خدونا راستو میشه و سون کوله پیرزالا
میرن ته مرسن و کوله ، پیرزالا بدر میشن از تو کوله ، اِررررر مکنن ته بزایونا میرن جایونا هرکدم بز خور جیره میدن و بنا مکنن و دختنونا، هر کسه تو تاس خو مدوشه بز خور و نو میارن بنا مکنن و ریزه کرده و تو دل خو میشمردن چند لقمه ریزه کردن،پسرک هم مستکه ته ریزه کردنونا تمو شه ،دم که تاساخور رو رف مهیلن واز میره از قاتقا هرکدم یه چند لقمه مخوره.

وقتِ خب نونایونا تریت میشن هر کدم تاس خور ور مدارن و بنا مکنن و خورده ،همچو که یکه یکه لقمه ورمیدشتن تو دل خو لقمه ها خور میشمردن و میخوردن قاتقا که تمو شدن بنا مکنن و سر صدا که هرکدم شما از قاتقامه خورده ، لقمه ها مه کم شدن و مه خو سیر نشدا.
یه مشته که خد هم سر صدا مکنن و همه ورمچرونن مبینن نه و چش هم نمتونن ته یارن که قاتقار یکه دگه خورده
آخر میگن بلکه هم دم که رو رف مزاره دته جنوره میا مخوره ، حالا چکار کنه چکار نکنه، یکدم میگه بیایه همچو که ریز مکنه جلی خو نگه داره و یه دسته خور تو تاس دیر دهه و خد دست دگه بخوره.
روز بد که پسرک مهسم نو خوردنونا میشه میا مبینه اینا خو تاسا خور وه پیش خو دارن و دستونا هم تو کاسه هایونایه
ایهم یواشک پیش میایه و از قاتقا یکه ور مداره یه لقمه دو لقمه که مخوره لقمه سوم پیرزاله گل دستور مگیره میگه تو کنی که قاتقامار مخوری!!؟
پسرک هم میگه چوپون شمانو
مه هرروز بزا شمار مبرو مچرونو

پیرزالا هم دیر هم جم میشن شئر مکنن میگن اگه چوپو دشته باشه خو بهتره بزا مار هم دته دومِ نخا خورد
خلاصه کله اور خشومد مکنن و میگن دستتو درد نکنه بزار و دشت ببر که علفا خوبه داره . و سون جنگل سیه کوه نبری که هر که رفته ور نگشته.

خلاصه از روز بعد پیرزالا بر پسرک تو تبره خرجی میکردن و میفرستادن خد بزا.
یه چند ساله پسرک بر پیرزالا چوپونی مکنه ته یه روز که حیصله یو سر میره میگه ول کو بزا خو جایه نمیرن ته برا و جنگل سیه کوه ته ببینو چه خوره…
نخیر آقا که تو باشی تبره خور و پشت خو مکنه و بزار ول میده و راستو میشه و سون جنگل سیه کوه
هر چی جلیتر میرفته درختا کلوتر میشدن و جنگل تاریک تر و ترسناک تر
همچو میره ته مبینه تلگ درختا یه نورِ دیده میشه. و سون همو نور میره ته مرسه و یه درخت انجیره که میوه ها یو طلا بودن و یه بارزنگیه پایو غلطیده و زیر درخت هم چن تا سینی هشته.
پسرک خد خو میگه ای خو خییه ته برا یه کمه از طلاها بچینو.
قرار دار جلی میره و از درخت ور مروشکه میره سر درخت و بنا مکنه و چندن طلاها ، مریزه تُبره خور پر مکنه. و شیوه میشه که از درخت ته خلشکه که و یکبار یه طلای از تبره یو مفتکه و رو سینی جرنگست صدا مکنه.
بارزنگی خور یه تکنده میده وله خیوا نمیشه.
پسرک یه زره دگه که پایی میا یکه دگه از تبره یو مفتکه رو سینی ها و جرنگست صدا مکنه. بارزنگی یه غلته مزنه و واز خی میشه
یه کم دگه که پسرک پایی میا بندتبره پاره میشه و طلاها مریزن رو سینیها و جرنگو پرنگونا بلند میشه
بارزنگی ورمکپه از خی و میگه بو بوی آدمیزاد ، بو بوی آدمیزاد گوشتو یک لقمه ی مه خونو یه شم شم مه
پسرک ته مکپه که فرار کنه که…….

ادامه آسونه در آینده ای نزدیک

۸ دیدگاه در “آسونه (چوب انجیر چه خوشه2)”

دیدگاهتان را بنویسید