آسونه (چوب انجیر چه خوشه3)

پسرک ته مکپه فرار کنه
که بارزنگی اور مگیره

بارزنگی پسرکر خد زنجیر مبنده و از درخت دلنگو مکنه بعد یه چویه از درخت انجیر مشکنه و بنا مکنه و زده
پسرک هم بنا مکنه و بیت خونده :
“چوب انجیر چه خوشه *بالای زنجیر چه خوشه”
یه مشته که اور مزنه مبینه ای خو همچو بیت مخونه مثل اینکه درمو نمیشه و هنو خوشو هم میا.

بارزنگی میگه اگه انقد خوشه کجا بیا جا هاخور عوض کنه ته ببینو چقد خوشه

پسرک بارزنگیر خد زنجیر مبنده و درخت و بنا مکنه وه زدنو
بارزنگی هم که مفهمه سرو کلاه رفته بنا مکنه و خونده :
“چوب انجیر چه بده ** بالای زنجیر چه بده”.
و خد پسرک میگه چکار مایی بکنی باره مر وا نمکنی
میگه میخوا تور بکشو . بارزنگی میگه خب دگه مر نزه ،حالا که مایی مر بکشی خد تو یه رازر بگویو.
وقته مر کشتی سر مر ببر و از سر سیه کوه گلر کو هرجا کله مه استا همونجر بکه گنج مه اونجا زیره.
پسرک هم بارزنگیر مکشه و سرور مِبُره و ورمداره مِبَره از سر سیه کوه و گَل مکنه . کله میره و میره ته یه جا مستکه.
پسرک هم اونجر مکنه و یه صندوق پر گیهر پیدا مکنه
گنجه ورمداره و شیوه میشه
مرسه و یه درخت کلونه که پایو یه شیله ایِ بوده از شیله ای میخوره و زیر سایه درخت دراز مکشه ته یه پوره آساک کنه، هنو دلور بحر نبرده بو که سه تا کفتر میاین رو شاخل درخت مخسن
اولی میگه مدونه درخت که رویونه یه سِره داره .
دومی میگه چه سره!؟
سومی میگه برگ ای درخت کوره شفا میده و چوب درخت پیره جوو مکنه .
و پور مکنن میرن
پسرک ور مستکه از درخت بلگ مچینه و یه چویه مکنه و راستو میشه. میره جا کوله پیرزالا
پیرزالا بدر میشن خد گله و آله که چه شدی بزا نیومدن و از تو خوره نیه
ای هم میگه بیا یه جلی و از بلگا ور مداره و مماله چشایونا خب میشه
اودم چور ورمداره فرکش مکنه و پشت پیرزال اولی او هم یه ووهه مکشه و جوو میشه یه چویه هم و کمر دومی وا میاره، او هم یه ووهه مکشه و جوو میشه پیرزال سومیر هم همچو لت مکنه او هم یه ووهه مکشه و جوو میشه
هرسه تا پیرزالِ کور، میشن سه تا دختر ور رسیده و بینا
اودم خدونا میگه مه میرا جا خونوده خو دو برادر هم دارو ور مدارو اونار میارو و خد شما عروسی مکنم
اونا هم برو خرجی مکنن تو تبره و راستو میشه و سون ده خو
از دور که دهه مبینه که سفی مزنه،
خَد خو میگه یاره او سفیدی ها چین!؟
میره و میره دم که مرسه مبینه بکهاااا…😳😱

قسمت پایانی به زودی…..

۹ دیدگاه در “آسونه (چوب انجیر چه خوشه3)”

دیدگاهتان را بنویسید