جنت بازی

این بازی به دو نوع بین دختران و پسران بازی می‌شود.

نوع اول:

 جنت بازی در بسیاری از جاها معمول بود و بچه‌ها آن را بازی می‌کردند.

1- با گچ یا زغال یا با کفش روزی زمین با کشیدن سه خط عمودی و چهارخط افقی شش «خانه» مربع ایجاد می‌کردند و پس از خانه ششم یک نیم دایره می‌کشیدند که «دروازه» نام داشت و «داو» بازی درست می‌شد.

2- بازیکنان هر کدام قطعه سنگ تخت و کوچکی داشتند .

3- هریک از بازیکنان به نوبت سنگ خود را در خانه یک می انداخت و پای چپش را از زمین برمی داشت و به حالت لی لی  حرکت می کرد. 

4- با نوک پا سنگ را به خانه دوم می انداخت و به همین ترتیب آن را تا خانه ششم می برد و از آنجا با یک ضربه به بیرون می انداخت.

5- در خانه چهارم که نام  آن خانه ، «آسوده» بود حق داشت دو پایش را چند لحظه روی زمین بگذارد و اندکی استراحت کند و بعد به بازی ادامه بدهد.

6- اگر سنگ بر روی خطی قرار می گرفت و یا از خانه ها خارج می شد و یا در «دروازه» می‌افتاد بازی کن «می‌سوخت» و نفر بعدی بازی را شروع می‌کرد.

7- در بین بازی بازیکن ها باید پشت به خانه ها میشدند و با پرتاب سنگ خود به سمت خانه ها خانه ای برای خود می گرفتند اگر سنگشان وارد خانه ای میشد آنها صاحب آن خانه میشدند و اجازه استراحت در آن خانه را نیز داشتند و بازیکن های دیگر باید از صاحب خانه اجازه می گرفتند که از داخل خانه آنها عبور کنند یا نه اگر اجازه نداشتند باید از روی اون خانه به صورت لی لی پرش میزدند و سنگشان هم باید داخل اون خونه قرار نمیگرفت در غیر این صورت می باختند

نوع دوم :

نحوه بازی تقریبا مانند نوع اول بود و بازیکن با همان شیوه عمل می‌کردند.

در این «داو» خانه نخستین آستانه و نیم دایره انتهایی «دریا» نام داشت.

بازیکن می‌توانست در خانه‌های 8 و 9 دو پایش را در دو طرف خط «هر پا را در یک خانه» بگذارد و اندکی آسوده بشود این دو خانه بر روی هم «آسوده» نامیده می شد.

البته برای دهه شصتی ها نوع اول آشناست

۱۰ دیدگاه در “جنت بازی”

دیدگاهتان را بنویسید